Právní informace

Copyright a ochranné známky

Copyright 2013 MANN+HUMMEL GmbH. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafické prvky a audio/video či animované nahrávky, včetně jejich uspořádání na těchto webových stránkách, jsou předmětem ochrany autorských práv a dalších právních předpisů týkajících se ochrany duševního vlastnictví (například Zákon o ochranných známkách). Tyto materiály nesmí být kopírovány, upravovány či použity na jiných webových stránkách pro komerční účely či za účelem dalšího šíření. Na webových stránkách MANN+HUMMEL Česká republika (MANN+HUMMEL GmbH) může být také uveřejněn obsah, který podléhá autorským právům třetích stran a jehož použití bylo pro účely těchto stránek povoleno.

Licenční práva

Věříme, že chápete potřebu MANN+HUMMEL GmbH chrátit své duševní vlastnictví, do kterého patří patenty, ochranné známky a autorská práva (copyright). Proto tyto webové stránky nemohou udělit jakoukoliv formu licenčních práv na duševní vlastnictví společnosti MANN+HUMMEL GmbH, tedy k dalšímu užití obsahu zveřejněnému na těchto webových stránkách.

Odpovědnost za uvedené informace a údaje

Společnost MANN+HUMMEL vytváří tyto webové stránky s maximální péčí a zajišťuje jejich aktualizaci na pravidelné bázi. I přesto nemůže zaručit bezproblémovou dostupnost uveřejněných informací (obrázky, text, ceny apod.) či jejich úplnost a aktuálnost. Společnost MANN+HUMMEL si vyhrazuje právo změn a dodatků k uveřejněným informacím.

Vzhledem k platné legislativě společnost MANN+HUMMEL neručí za jakoukoliv přímou či nepřímou ztrátu nebo újmu, včetně ztráty zisku, která by vznikla na základě informací uveřejněných na těchto webových stránkách či s nimi jakkoliv souvisela.

Toto platí také pro všechny odkazy uvedené přímo či nepřímo na těchto webových stránkách. Společnost MANN+HUMMEL neručí za jakoukoliv ztrátu či újmu, která by vznikla v důsledku návštěvy, stažení obsahu a uložení těchto stránek či uvedených odkazů.

Společnost MANN+HUMMEL nemá jakoukoliv kontrolu nad vzhledem či obsahem stránek pod odkazy uvedenými na těchto webových stránkách. Proto nemůže zodpovídat za správnost, úplnost, kvalitu či aktuálnost informací na stránkách pod těmito odkazy. Vzhledem k tomu společnost MANN+HUMMEL nenese jakoukoliv zodpovědnost za obsah a postupy na stránkách jiných subjektů pod odkazy uvedenými na těchto webových stránkách.  

Informace a údaje na těchto webových stránkách neposkytují jakoukoliv formu výslovné či implicitní záruky nebo jistoty, a to konkrétně s ohledem nebo vlivem na majetek či jeho stav, prodejnost, jejich vhodnost pro specifické účely, dodržování práv a neporušování patentů.

Informace na těchto stránkách neobsahují jakékoliv cenové nabídky. Všechny uvedené ceny jsou nezávazné.