Prohlášení o ochraně osobních údajů

MANN+HUMMEL přistupuje k ochraně osobních údajů zodpovědně. V tomto prohlášení bychom chtěli vysvětlit, jaké vaše osobní údaje zpracováváme. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou, proto také považujeme důsledné dodržování právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů za samozřejmost. Základem ochrany osobních údajů je transparentnost. Naším zájmem je, abyste vždy věděli, kdy a jaké vaše osobní údaje uchováváme, jak je používáme a také jak můžete sami omezit či zcela znemožnit používání svých osobních údajů. Naše politika ochrany osobních údajů je v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

I. Adresa zodpovědné instituce

MANN+HUMMEL (CZ) v.o.s.
Nová Ves 66, 675 21 Okříšky
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou A 26302
IČ: 47901977
Tel.: +420 568 890 111
E-mail: cz.info@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL Service s.r.o.
Nová Ves č. 66, 675 21 Okříšky
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 56179
IČ: 27745686
Tel.: +420 568 890 111
E-mail: cz.info@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o.
Nivnická 2616, 688 01 Uherský Brod
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou C 58542
IČ: 27408159
Tel.: +420 572 666 302
E-mail: cz.brod.info@mann-hummel.com

II. Adresa pověřence pro ochranu osobních údajů pro skupinu MANN+HUMMEL

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se ochrany osobních údajů ve společnosti MANN+HUMMEL se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

data.protection@mann-hummel.com

MANN+HUMMEL GmbH
Schwieberdinger Straße 126
71636 Ludwigsburg/ Německo

III. Právní základ pro zpracování údajů

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v případě, kdy toto zákon umožňuje nebo pokud jste s tím sami souhlasili.

Právním základem pro rozsah zpracování osobních údajů, k němuž daná osoba poskytuje souhlas, je čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pro zpracování osobních údajů potřebných k provedení smlouvy, v níž je jednou ze stran dotčená osoba, jíž se údaje týkají, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR. To platí také pro všechny činnosti zpracování údajů, které jsou nutné pro realizaci předsmluvních opatření.

Pro rozsah, v němž je zpracování osobních údajů nutné pro splnění právních povinností, které se vztahují na naši firmu, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Pro naši firmu platí například zákonem stanovené období uchovávání osobních údajů na základě zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991), zákon o archivnictví (zákon č. 499/2004) a dále různé daňové zákony.

Je-li zpracování osobních údajů životně důležitým zájmem osoby, jíž se údaje týkají, či jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. d) nařízení GDPR.

Jestliže je zpracování údajů nutné pro zajištění oprávněných zájmů naší firmy nebo třetího subjektu a nepřevažují nad nimi zájmy, základní práva a svobody dotčeného, jehož se údaje týkají, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR pro zpracování.

IV. Příjemce údajů

Místo zpracování

Zpracování a používání vašich údajů probíhá obzvláště na území Evropské Unie/v Evropském hospodářském prostoru (EU/EHS). Obvykle neplánujeme předávat údaje do zemí mimo EU. Některé procedury mohou však vyžadovat zpracování mimo EU/EHS. Pokud MANN+HUMMEL pověří zpracováním osobních údajů poskytovatele služeb (na území EU/EHS či v zemích mimo EU), přijímá veškerá nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že osobní údaje budou zpracovány v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

V. Vaše práva

Práva dotčené osoby

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste ve smyslu nařízení GDPR dotčenou osobou. Podle čl. 12 a následujících nařízení GDPR máte právo na informace od správce, který vaše údaje zpracovává ve společnosti MANN+HUMMEL, právo na opravování údajů, právo na omezování jejich zpracovávání, právo na vymazání údajů, právo na přístup k údajům, právo na přenesení údajů, právo podat námitku proti zpracování údajů, právo stáhnout svůj souhlas se zpracováním údajů a právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatickém zpracování údajů.

Pro využití vašich práv, jakožto dotčeného, stačí odeslat e-mail na adresu: data.protection@mann-hummel.com.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Nezávisle na jiných právních či soudních prostředcích máte v případě podezření na porušení nařízení GDPR v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, konkrétně v členském státě, kde máte trvalé bydliště, kde máte pracoviště nebo kde došlo k domnělému  porušení nařízení GDPR.

Dozorový úřad, jemuž je stížnost adresována, informuje stěžovatele o statusu a důsledcích stížnosti, včetně možnosti přistoupit k právním krokům v souladu s čl. 78 nařízení GDPR.

Výběr dozorového úřadu je na vás (čl. 77 nařízení GDPR). Například můžete stížnost adresovat dozorovému úřadu zodpovědnému za společnost MANN+HUMMEL v České republice (Úřad pro ochranu osobních údajů).

VI. Právo na změny

Vyhrazujeme si právo provádět v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů změny v souladu s právními předpisy.

VII. Webové stránky MANN+HUMMEL Česká republika:

Údaje týkající se uživatele

Při návštěvě našich internetových stránek jsou obecné informace ukládány do souboru protokolu. Toto slouží výhradně k systémovým účelům. Ukládané údaje týkající se používání stránek nejsou uchovávány spolu s jinými osobními údaji. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou ukládány následující údaje:

 • Anonymní IP adresa

 • Datum a čas přístupu

 • Název navštíveného souboru

 • Zpráva, že přístup proběhl v pořádku (kód stavu)

 • Objem přenášených dat

 • Internetová stránka, na níž proběhl přístup

 • Popis typu použitého prohlížeče

 • Použitý operační systém

Výše uvedené údaje nejsou předávány třetím subjektům a není na nich prováděna žádná další analýza kromě případů, kdy ze zákona vyplývá povinnost analýzu provést.

Firemní internetové stránky používají pro analýzu vašich návštěv následující soubory cookies, nástroje pro sledování a skripty1:

 • Technicky nezbytné soubory cookies

 • Soubory cookies pro účely analýzy

 • Google Analytics

 • Sledování newsletteru

1 V závislosti na jejich typu lze kdykoliv vypnout soubory cookies, nástroje pro sledování a skripty. Další informace o tomto tématu najdete v kapitole VIII.

Na našich internetových stránkách jsou tzv. sociální záložky. Další informace o tomto tématu najdete v kapitole IX.

Kontakt

Pokud se na nás obrátíte, uchováváme vaše údaje pro zpracování vašeho dotazu a také pro případ další korespondence. Po ukončení zpracování vaší žádosti jsou všechny tyto údaje vymazány. Výjimkou jsou údaje, na které se vztahuje zákonem stanovená doba pro uchovávání údajů nebo jiná stanovená povinnost údaje uchovávat.

Zavedení nového dodavatele

V rámci zavádění nových dodavatelů sbíráme data o dané společnosti a také následující osobní kontaktní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Pozice
 • E-mailová adresa

Údaje poskytnuté v rámci zavádění dodavatele jsou použity výhradně pro účely nastavení obchodního vztahu. Další zpracování údajů probíhá pouze na základě vystavené objednávky. Pokud nevznikne žádný obchodní vztah, všechny vaše údaje budou zablokovány pro další použití a po uplynutí lhůty pro uchovávání dat dle daňového a obchodního práva budou smazány. Výjimkou je výslovný souhlas s další použitím údajů z vaší strany.

Informace o zájemcích o zaměstnání (http://mann-hummel.cz)

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nutném pro zpracování žádosti o zaměstnání. Žádost lze rovněž podat elektronickou cestou. Tyto údaje budou samozřejmě používány pouze pro účely spojené se zpracováním žádosti a nebudou předávány třetím subjektům. Upozorňujeme, že zprávy, které byly odeslány nezašifrované, nejsou odesílány se zabezpečením přístupu.

Kategorie údajů, které zpracováváme:

 • Hlavní údaje o zájemci (jméno, příjmení, adresa, pracovní pozice)

 • Údaje o kvalifikaci (motivační dopis, CV/životopis, dosavadní pracovní zkušenosti, odborná kvalifikace)

 • Reference a certifikáty (údaje o dosažených výsledcích, údaje o hodnocení atp.)

 • Přihlašovací údaje (e-mail, heslo)

Jestliže jste podali žádost o přijetí na konkrétní pracovní pozici a tato pozice je již obsazená nebo povazujeme, že by vaše kvalifikace lépe odpovídala jiné pracovní pozici, rádi bychom odeslali vaši žádost na jiné oddělení v naší společnosti. V tomto případě ale vždy požádáme o váš souhlas.

Po dokončení procesu zpracování žádosti budou vaše osobní údaje smazány. Výjimkou je situace, kdy nás výslovně požádáte, abychom vaše údaje po stanovenou či delší dobu uchovávali nebo pokud jste uzavřeli smlouvu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a f) nařízení GDPR a § 9 pism. d) zákon č. 101/2000 Sb. a související pracovněprávní předpisy.

Další informace o zpracování vašich osobních údajů v rámci zpracování žádosti o pracovní pozici naleznete zde: https://www.mann-hummel.com/en/privacy-statement-hr/

VIII. Soubory cookies, sledování a skripty

a.    Soubory cookies

Popis a rozsah zpracování údajů

Pro zvýšení atraktivity našich stránek směrem k uživatelům a pro účely využití některých funkcí používáme na různých stránkách soubory „cookies”. Jsou to malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem koncovém zařízení. Některé ze souborů cookies, které používáme, jsou dočasné a jsou odstraňovány po ukončení relace prohlížeče tj. po zavření prohlížeče (tzv. session cookies). Jiné soubory cookies zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám opětovné rozpoznání prohlížeče při vaší další návštěvě (tzv. trvalé soubory cookies). Soubory cookies nelze používat ani k získání přístupu k dalším souborům na počítači, ani k identifikaci e-mailové adresy.

Většina prohlížečů je konfigurována tak, aby soubory cookies povolovala automaticky. Jestliže máte ve svém prohlížeči uloženo implicitní nastavení pro soubory cookies, budou všechny procesy probíhat na pozadí, aniž byste na to byli upozorněni. Tato nastavení však můžete změnit. Svůj prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli vždy informováni o ukládání souborů cookies a mohli se rozhodnout, zda je v jednotlivých případech povolíte nebo zda povolování souborů cookies zakážete obecně či pro konkrétní případy.

Některé internetové stránky (včetně těch našich) však nelze plně používat bez souborů cookies, protože jsou nezbytné pro další postup na stránce.

Technicky nezbytné soubory cookies

Soubory cookies používáme pro zvýšení uživatelské atraktivity našich internetových stránek. Mnoho prvků našich internetových stránek vyžaduje, aby bylo možné i po změně stránek identifikovat prohlížeč, z něhož byl proveden přístup.
Soubory cookies uchovávají a odesílají tyto údaje:

 1. Nastavení jazyka
 2. Přihlašovací údaje

Soubory cookies pro účely analýzy

Na našich internetových stránkách používáme také soubory cookies, které slouží k analýze chování uživatele na internetu.
V souvislosti s tím mohou být odesílány následující údaje:

 1. Vyhledávané výrazy
 2. Četnost navštěvování stránek
 3. Používání funkcí internetových stránek

Takto shromážděné údaje o uživateli jsou během technického procesu pseudonymizovány. To znamená, že poté již nelze přiřadit údaje k uživateli, který internetové stránky navštěvuje. Tyto údaje nejsou uchovávány spolu s jinými osobními údaji o uživateli.

Při vstupu na naše internetové stránky je uživatel prostřednictvím informačního banneru upozorněn na používání souborů cookies pro účely analýzy s odkazem na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Zobrazí se také upozornění, že v nastavení prohlížeče lze ukládání souborů cookies vypnout.

Právní základ pro zpracovávání údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies je čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR.

Účel zpracovávání údajů

Technicky nezbytné soubory cookies používáme, abychom uživatelům usnadnili používání našich internetových stránek. Některé funkce nelze bez souborů cookies vůbec nabízet. Vyžadují totiž opětovné rozpoznání prohlížeče po změně stránek.

Soubory cookies vyžadujeme pro následující použití:

 1. Přijetí nastavení jazyka
 2. Ukládání vyhledávaných pojmů

Údaje o uživateli ukládané v technicky nezbytných souborech cookies nejsou používány k vytvoření profilu uživatele.

Analytické soubory cookies slouží ke zlepšování kvality našich internetových stránek a jejich obsahu. Analytické soubory cookies nám poskytují informace o způsobu používání našich internetových stránek, díky čemuž můžeme neustále vylepšovat naši nabídku.

Tento účel je také oprávněným zájmem při zpracování osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR.

Doba uchovávání a možnost stažení souhlasu vedoucí k odstranění údajů

Soubory cookies se ukládají na počítači uživatele, ze kterého jsou odesílány nám. Jako uživatel tak máte plnou kontrolu nad používáním souborů cookies. Odesílání souborů cookies můžete vypnout či omezit úpravou nastavení internetového prohlížeče. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoliv odstranit. Tento proces může probíhat automaticky. Jestliže jsou soubory cookies pro naše internetové stránky vypnuté, může se stát, že nebude možné využívat všechny funkce našich internetových stránek.

b.    Sledování

Google Analytics

Tyto stránky využívají Google Analytics - internetovou analytickou službu společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; „Google”). Součástí je režim práce „Universal Analytics” (Univerzální analýza). Ten usnadňuje přiřazování údajů, relací a interakcí mezi několika zařízeními k pseudonymizovanému ID uživatele a tím umožňuje analyzovat aktivity uživatele na různých zařízeních.

Google Analytics používá soubory cookies pro analýzu způsobu interakce uživatelů s internetovými stránkami. Informace generované prostřednictvím souborů cookies o vašem používání konkrétních internetových stránek jsou většinou odesílány na server Google v USA a tam jsou uchovávány. Jelikož na našich internetových stránkách používáme anonymizaci IP adresy, Google nejprve zkrátí vaši IP adresu dle členských zemích Evropské Unie nebo jiných zemích, které jsou součástí smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server Google v USA odesílána úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. IP adresa je odesílána prostřednictvím vašeho prohlížeče, Google Analytics tedy není propojován s jinými údaji Google. Na žádost operátora konkrétních internetových stránek analyzuje Google vaše používání daných stránek pro vystavení zpráv o aktivitách prováděných na stránkách a vytvoření nabídky dalších služeb pro operátora internetových stránek v souvislosti s danými stránkami a používáním internetu. Tento účel je pro nás rovněž oprávněným zájmem v souvislosti se zpracováním údajů. Právním základem pro využívání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Námi odesílané údaje, které jsou propojené se soubory cookies, loginy (např. ID uživatele) nebo identifikátory reklam, jsou automaticky odstraňovány po 26 měsících. Údaje, u nichž uplynula doba uchovávání, jsou automaticky jednou měsíčně vymazány. Další informace o podmínkách používání a ochrany údajů najdete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/cz.html nebo https://policies.google.com/?hl=cs.

Ukládání souborů cookies můžete předejít pomocí odpovídajícího nastavení vašeho prohlížeče. Chtěli bychom vás ale upozornit, že poté nebude možné plně využívat všechny funkce našich stránek. Mimoto můžete také předejít zasílání a zpracování vašich osobních údajů spojených s vaším užíváním stránek pomocí souboru cookie (včetně vaší IP adresy) do společnosti Google instalováním tzv. „opt-out cookie“. Soubory opt-out cookies zabraňují budoucímu zaznamenání vašich údajů při návštěvě těchto stránek. Abyste zamezili použití režimu „Universal Analytics“ (Univerzální analýza) na různých zařízeních, musíte soubor opt-out cookie nainstalovat na všechny využívané systémy. Pro nastavení opt-out cookie klikněte zde:

Další informace o používání údajů ze strany společnosti Google pro reklamní účely a možnostech uživatele pro stažení souhlasu najdete na internetových stránkách Google:

Youtube

Na našich stránkách využíváme online platformu YouTube, kterou provozuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (dále jen: YouTube). YouTube platforma umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Součástí některých stránek naší nabídky je YouTube přehrávač, který naváže spojení s YouTube pro automatické otevření a přehrání video nebo audio souboru. Během tohoto procesu jsou také předávány údaje YouTube jakožto odpovědnému orgánu. Za zpracování těchto údajů v YouTube nezodpovídáme.

Další informace o rozsahu a účelu shromažďovaných údajů, dalším zpracování a využívání údajů v YouTube, vašich právech a vybraných možností ochrany najdete v politice ochrany osobních údajů YouTube. Další informace na toto téma najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz). Pro úplné zakázání kódu JavaScript na YouTube můžete instalovat blocker JavaScript (např. www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

 

 

IX. Sociální záložky

Naše stránky obsahují nespočet integrovaných sociálních záložek (ze sociálních sítí jako jsou LinkedIn, Twitter, Xing, YouTube, Facebook a Google+). Sociální záložky jsou záložky webových stránek, které jejich uživatelům umožňují shromažďovat odkazy a články. Tyto záložky na našich stránkách jsou pouze výjimečně propojeny s příslušnými službami. Po kliknutí na vložené ikony budete přesměrování na webové stránky daného poskytovatele a informace o uživateli jsou tedy přeneseny danému poskytovateli až po tomto kroku. Pro vice informací prosím věnujte pozornost Prohlášení o ochraně osobních údajů daného poskytovatele při návštěvě příslušných stránek.